Ochrana osobných údajov

Legislatíva pre kamerové systémy

Prehľadne usporiadané najdôležitejšie informácie pri používaní kamerového systému

Každý systém na monitorovanie priestoru (kamerový systém), ktorý monitoruje priestor prístupný verejnosti, bez ohľadu na to, či slúži na monitorovanie okolia domu alebo firmy, musí spĺňať kritéria dané Zákonom č.428/2002 Z.z.o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Majitelia a konatelia mnohých firiem (a aj montážnych) si myslia, že stačí “poučiť ľudí a uchovávať záznam maximálne sedem dní”. Nestačí.  Za prevádzku kamerového systému nenesie zodpovednosť montážna firma, ale prevádzkovateľ. Pokutu dostane prevádzkovateľ kamerového systému. Je jedno, či je to občan alebo firma.

Najčastejšie sú porušené tieto ustanovenia zákona (okrem domácností):

  1. Systém na monitorovanie priestoru nesmie nikdy monitorovať priestory, kde človek očakáva súkromie (napr. umyvárne, WC).Kamera nesmie byť ani skrytá (napr. v PIR)
  2. Obrazový záznam nesmie byť prístupný komukoľvek, ale len oprávneným osobám
  3. Prevádzkovateľ nepoučil oprávnené osoby, nevyškolil zodpovedné osoby
  4. Oboznamovanie dotknutých osôb vyplývajúce z ustanovení
  5. Obrazový záznam musí byť zlikvidovaný do 7 dní v zmysle §13 ods.7
  6. Prevádzkovateľ nevedie evidenciu o systéme (ak systém nepodlieha registrácii)
  7. Prevádzkovateľ nemá vypracovaný Bezpečnostný projekt alebo Bezpečnostnú smernicu

Ak systém na monitorovanie priestoru monitoruje časť ulice v okoli domu (nielensúkromné priestory domu a jeho bezprostredné okolie), tak monitoruje priestor prístupný verejnosti. Systém na monitorovanie priestoru musí spĺňať kritéria dané Zákonom č.428/2002 Z.z.o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (musí mať aj vypracovaný Bezpečnostný projekt alebo Bezpečnostnú smernicu). Ak Vám niekto tvrdí, že nemusí, nie je to pravda. Neznalosť zákona neospravedlňuje. Pokutu dostane prevádzkovateľ kamerového systému. Z hľadiska zákona je jedno, či zákon porušil občan alebo firma.

Ak nie je systém na monitorovanie priestoru pripojený na internet, nemusí mať prevádzkovateľ systém registrovaný a nemusí mať vypracovaný Bezpečnostný projekt, ale Bezpečnostnú smernicu. Ak chce prevádzkovateľ kamerového systému ušetriť peniaze, môže si Bezpečnostný projekt môže vypracovať aj sám, prípadne využiť ponuky niektorých firiem. Niektoré firmy vypracujú Bezpečnostný projekt už za 30 EUR. Zodpovednosť nenesie ani montážna firma a ani firma, ktorá vypracovala Bezpečnostný projekt. Zodpovednosť nesie len prevádzkovateľ kamerového systému. Automobil sa dá kúpiť aj za 200 EUR. Výhodnosť kúpy takého automobilu je otázna… Preto by mal prevádzkovateľ vopred uvážiť, či si zvolí lacné alebo profesionálne riešenie.

Za porušenie ustanovenia Zákona č.428/2002 Z.z.o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov môže byť prevádzkovateľovi udelená pokuta až do cca 3 až 60 tis. EUR.Výška pokuty je závislá od závažnosti porušenia zákona.

V novom Zákone na ochranu osobných údajov nastane výrazná zmena. Každý systém na monitorovanie priestoru, pred uvedením do prevádzky, bude musieť byť registrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov. Z návrhu zákona vyplýva, že bude musieť mať vypracovaný Bezpečnostný projekt. Znenie § 10e návrhu Zákona o ochrane osobných údajov:

§ 10e Monitorovanie priestoru

(1) Prevádzkovateľ nesmie monitorovaním priestoru alebo použitím záznamu vyhotoveného monitorovaním priestoru obmedzovať práva iných osôb a zasahovať do ich súkromia.
(2) Monitorovaný priestor, ktorý je prístupný verejnosti, je prevádzkovateľ povinný zreteľne označiť bez ohľadu na to, či sa snímaný obraz alebo zvuk zaznamenáva na nosič informácií. Označenie monitorovaného priestoru môže mať formu piktogramu, symbolu alebo nápisu, z ktorého musí byť zrejmé, že označený priestor je monitorovaný, a musí byť umiestnené tak, aby bolo dobre viditeľné a čitateľné voľným okom, a to aj vtedy, keď do monitorovaného priestoru je možný vstup z viacerých strán.
(3) Prevádzkovateľ nesmie začať monitorovať priestor prístupný verejnosti, ak monitorovací informačný systém vopred neprihlásil na úrade na osobitnú registráciu podľa § 27. Ak monitorovací informačný systém je registrovaný, registračné číslo musí byť súčasťou označenia monitorovaného priestoru.
(4) Odseky 1 a 2 sa vzťahujú aj na monitorovanie priestoru, ktorý nie je verejne prístupný, a na monitorovací informačný systém. Takýto monitorovací informačný systém nepodlieha registrácii ani osobitnej registrácii okrem monitorovacieho informačného systému podľa odseku 5. Záznam vyhotovený monitorovaním priestoru, ktorý nie je verejne prístupný, je prevádzkovateľ povinný zlikvidovať podľa § 13 ods. 3.
(5) Prevádzkovateľ, ktorý použije monitorovací informačný systém s cieľom monitorovať svojho zamestnanca pri výkone jeho činnosti na pracovisku alebo v spoločných priestoroch zamestnávateľa, je povinný postupovať podľa odseku 3, zamestnanca vopred upozorniť, že je monitorovaný, a oznámiť mu účel a rozsah monitorovania, spôsob použitia záznamu a čas jeho likvidácie. Zamestnávateľ však monitorovaním pracoviska alebo spoločného priestoru nesmie bez zákonných dôvodov narúšať súkromie zamestnanca alebo použitím záznamu obmedzovať jeho práva alebo práva iných osôb. Vyhotovený záznam je prevádzkovateľ povinný zlikvidovať podľa § 13 ods. 3, ak sa monitoruje priestor, ktorý nie je verejne prístupný; inak podľa § 13 ods. 7. Tento odsek sa vzťahuje aj na monitorovanie fyzických osôb v zariadeniach sociálnych služieb, vo výchovných a vzdelávacích zariadeniach, v zdravotníckych zariadeniach, a v iných priestoroch, v ktorých prevádzkovateľ monitorovaním vykonáva kontrolu, dozor alebo dohľad.“.